ปฏิคม พลับพลึง.

Opoai สู้ศึก AEC upgrade อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อาเซียน. - 2556 [2013]

1513-2730


อุตสาหกรรมการเกษตร--การแปรรูป--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305