ลออศรี จารุวัฒน์.

การประเมินผลโครงการสองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดกำแพงเพชร. Evaluation of the profect of the king's initiative on people's health for preventiob and control diagetes mellitus and hypertension in Kamphaengphet province - 2555 [2012]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1685-6481


เบาหวาน--การป้องกันและควบคุม--ไทย--กำแพงเพชร.
ความดันเลือดสูง--การป้องกันและควบคุม--ไทย--กำแพงเพชร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305