วิโรจน์ หมั่นคติธรรม.

ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร. Prevalence of primary HIV-1 drug resistance among patients with HIV-1 Infection/AIDS in Bamrasnaradura infectious disease institute - 2555 [2012]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1685-6481


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การรักษาด้วยยา--การดื้อยา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305