ผู้เช่ายกอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เช่าเมื่อสร้างเสร็จ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทางหรือไม่?

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ผู้เช่ายกอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เช่าเมื่อสร้างเสร็จ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทางหรือไม่? - 2556 [2013]

0125-5991


ภาษีการค้า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305