วรนาฏ รัตนากร.

ภาวะการบาดเจ็บของปอดและผลการรักษาผู้ป่วยเด็กจมน้ำในโรงพยาบาลชลบุรี. Clinical course of lung injury and outcomes in drowning children at Chonburi hospital. - 2556 [2013]


บทความภาษาไทย ; มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-6882


โรคปอด--การรักษา.
ผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305