อาวุธ โพธิ์เล็ก.

องค์ประกอบและสาระสำคัญของ ATIGA ASEAN trade in goods agreement elements (ตอนที่ 2,ตอนที่ 4) - 2556 [2013]

0125-6580


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305