ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

"การโอนสิทธิการเช่าต้องเสียภาษีหรือไม่" - 2556 [2013]

0125-6580


การโอนสิทธิ--ไทย.
การโอนสิทธิ--ภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305