ชมนาด.

Caution กินผิดชีวิตไตสั้น. - 2556 [2013]

1513-086X


ไต--การป้องกันและควบคุม.
การใช้ยา--ผลไม่พึงประสงค์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305