ทอง ธรรมดา.

การแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ. - 2556 [2013]

1905-5080


ราคาสินค้าเกษตร--ไทย.
ผลไม้--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305