นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

ปลูกข้าวกีบเดียวเทคนิค SRS ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต. - 2556 [2013]

1905-5080


ข้าว--การเพาะปลูก--ลาว.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ลาว.

การปลูกข้าวกีบเดียว Sustainable Rice System

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305