สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมของแรงงานภาคเกษตรผู้ปลูกชา. - 2556 [2013]

0857-3166


โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม
คนงานในการเกษตร--ไทย--เชียงราย.
ชา--ไทย--เชียงราย--แม่ฟ้าหลวง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305