กษมา สัตยาหุรักษ์.

เอสโซ่ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสระแก้วเตรียมชุมชนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. - 2556 [2013]

0125-8583


ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ--ไทย.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305