นิกร โครตสมบัติ.

ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. - 2556 [2013]

0125-3697


สินค้าเกษตร--การปนเปื้อน.
สินค้าเกษตร--ผลกระทบของสารพิษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305