นัทธี จิตสว่าง.

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการรวมกลุ่มของข้าราชการในระบบราชการพลเรือนสามัญของไทยทศวรรษหน้า - 2556 [2013]

0857-3166


การบริหารงานบุคคล


ไทย--ข้าราชการและพนักงาน
ไทย--ข้าราชการและพนักงาน--การบริหารงานบุคคล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305