ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.

กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน. - 2556 [2013]

0857-9776


การลงทุนของไทย--กลุ่มประเทศอาเซียน.
การค้าเสรี --เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305