ชนิตา งามเหมือน.

กว่าจะเป็น "โลจิสติกส์แบรนด์ไทย" ในแถวหน้า. - 2556 [2013]

0857-7838


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--การจัดการ.

บริษัท ทีแอลเอ็ม ลอจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305