ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

เบอร์ 1 ลูกทุ่งเมืองไทย R-Siam ซูเปอร์มาร์เก็ตเพลง. - 2556 [2013]

0857-7838


อุตสาหกรรมดนตรี--การจัดการ
อุตสาหกรรมดนตรี--การตลาด--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305