ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

เปิดคลังแสงเมียร์มาร์ มิตรหรือคู่แข่ง AEC ที่เราต้องกลัว. - 2557 [2014]

1513-4733


การลงทุนของพม่า--ไทย.


กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305