ศิริพร สัจจานันท์.

การศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ. Guidelines and procedures for international free trade negotiations - 2555 [2012]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1686-7319


ไทย--การค้า.
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305