ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

เทคนิคเพาะกล้าในถาดสำหับรถดำนา. - 2557 [2014]

1905-5080


ข้าว--กล้า --การเพาะปลูก.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305