ศึกษา เข้าใจ วิเคราะห์ พัฒนาการเชิงระบบของความเป็น "ข้าราชการท้องถิ่น" - 2556 [2013]

1513-4741


ระบบราชการ--ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305