วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.

ให้ทำสัญญากู้ใหม่เพื่อใช้หนี้ดอกเบี้ยค้างชำระที่คิดเกินอัตราจะมีผลประการใด. - 2557 [2014]

1513-4741


ลูกหนี้และเจ้าหนี้--ไทย.
การชำระหนี้ (กฎหมาย)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305