ส. พลายน้อย.

โลกแสตมป์ ทหารมหาดเล็ก - 2536 [1993]


ไปรษณียากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305