ปาริชาติ เพอิ่มพิกุล.

ความสำคัญของการทดสอบความเข้ากันได้ด้วยวิธีโฟลโตเทรีซ้ำก่อนผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต ณ โรงพยาบาลศิริราช. Significance of flow cytometry re-crossmatch in living related kidney transplantation at Siriraj hospital - 2557 [2014]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0858-2025


การปลูกถ่ายไต.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305