ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ถ่านชีวภาพเพื่อเกษตรผสมผสานเพิ่มคุณภาพของผลิตผลในฟาร์มเกษตรปลอดสารเคมี. - 2557 [2014]

1905-5080


ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305