พรดี จันทรเวชชสมาน.

เช็กพฤติกรรมทำบ่อยเสี่ยงมะเร็งตับ. - 2557 [2014]

1513-086X


เนื้องอกตับ--การป้องกันและควบคุม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305