กฤติกา หยวกกุล.

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง เรื่องเล่าที่ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ตั้งใจพูดให้คนท้องถิ่นฟัง. - 2557 [2014]

1513-4741


ปรีดิยาธร เทวกุล.


การค้าเสรี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305