ออกโฉนดทับที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้จะมีผลประการใด.

วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.

ออกโฉนดทับที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้จะมีผลประการใด. - 2557 [2014]

1513-4741


การถือครองที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
โฉนด--การจดทะเบียนและการโอน.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305