ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

เครื่องตีป่นและอัดแท่งถ่าน. - 2558 [2015]

1905-5080


เครื่องจักรกลการเกษตร.

จักรยานอัดแท่งถ่าน จักรยานตีป่นถ่าน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305