นาลันทามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกในโลก. - 2557 [2014]

0859-1415


วัดทางพุทธศาสนา--อินเดีย.


มหาวิทยาลัยนาลันทา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305