วรวิทย์ บุญไทย.

จันทรคุปต์เมารยะปฐมจักรพรรดิแห่งชมพูทวีป. Emperor Chandragupta Maurya. - 2557 [2014]

0859-1415


อินเดีย--กษัตริย์และผู้ครองนคร.
อินเดีย--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305