ศรีนุช วิไล.

มรดกไทยปีใหม่เมือง. - 2536 [1993]

0125-8583


วันขึ้นปีใหม่.


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305