ปฏิคม พลับพลึง

บทเรียนการตลาดหลังสงครามอ่าว - 2534 [1991]


การจัดการตลาด--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305