ปฏิคม พลับพลึง.

ช่องว่างกลางเกลียวคลื่นน้ำดำ เป๊ปซี่ แมกซ์ - 2537 [1994]


บริษัทเสริมสุข


เครื่องดื่ม--การตลาด
โฆษณา--เครื่องดื่ม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305