สามารถ ใจเตี้ย.

การประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์. Evaluation of a folk science lesson on Lanna local rituals for health promotion in HIV/AIDS patients - 2558 [2015]


บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1685-991x


การส่งเสริมสุขภาพ--วิจัย.--ไทย (ภาคเหนือ)
วิทยาศาสตร์การแพทย์--ไทย.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--ผู้ป่วย--ไทย (ภาคเหนือ).


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305