ฉันทนา เอี่ยมสกุล.

ฉุยฉาย นาฏดุริยางค์ศาสตร์. - 2556 [2013]

1686-5189


ศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก, 2462-2499.
ส่องชาติ ชื่นศิริ, 2461-


วิทยาลัยนาฏศิลป.


การรำ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305