ประพันธ์ คงเอียด.

ปัญหาโครงสร้างฐานและอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์. Problem related to the tax base and tax rate of motor vehicle excise tax. - 2556 [2013]


บทความภาษาไทย

1906-2850


รถยนต์--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบขัอบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305