เอเบล เกียรติกวานกุล.

วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับจัดการขนส่งสินค้า พ.ศ. --. Analysis of draft Freight Forwarding Act B.E. --. - 2556 [2013]


บทความภาษาไทย

1906-2850


การขนส่ง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305