ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ชุดสูบน้ำโซลาร์เซลล์ไร้แบตเตอรี่สำหรับชนบท DC high voltage solar power. - 2558 [2015]

1905-5080


เครื่องสูบน้ำ.
เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์.
เครื่องจักรกลการเกษตร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305