ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ผลิตไฟฟ้าจากระบบเตาเผาถ่านผลิตไฟฟ้า. - 2558 [2015]

1905-5080


เตาเผาถ่าน
การผลิตพลังงานไฟฟ้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305