ยุวธิดา อดิเรกวุฒิ.

ช่วงเวลาภาษีมูลค่าเพิ่ม : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลีย. Value added tax period : a comparative study between Thailand and Australia. - 2557 [2014]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1906-2850


ภาษีมูลค่าเพิ่ม --ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ออสเตรเลีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305