รุจน์ โกมลบุตร.

การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง - 2558 [2015]

มีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0125-8192


การทำหนังสือพิมพ์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305