ยุบลรัตน์ ธนเขตไพศาล.

การประเมินคุณภาพของสารควบคุมผลลบที่เตรียมขึ้นเอง ณ โรงพยาบาลศิริราชสำหรับการทดสอบความเข้ากันได้ด้วยวิธีโฟลไซโตเมทรี. Evaluation of Siriraj in-house negative control serum for flow cytometry crossmatch - 2558 [2015]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0858-2025


การปลูกถ่ายอวัยวะ.

การใช้สารควบคุมผลลบ negative control serum

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305