สิริทัย จารุพูนผล.

ความชุกและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาการเมตาโบลิกในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. Prevalence and factors of metabolic syndrome among diabetes mellitus patients at a public health center in Bangkok - 2558 [2015]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


โรคเมตะบอลิสม์.
Metabolic diseases.
ผู้ป่วยเบาหวาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305