แก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) - 2558 [2015]


การค้าเสรี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
การค้าเสรี--จีน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305