อรชา เก้าเอี๊ยม.

เจ้าพนักงานเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากรโดยทุจริต. - 2558 [2015]

0125-5991


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305