อริน เจียจันทร์พงษ์.

การปรับตัวเพื่อความทางเศรษฐกิจและความเป็นสถาบันเพื่อการให้บริการสาธารณะของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลาง. Resilience of the local newspapers. - 2558 [2015]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0859-085x


หนังสือพิมพก้าวหน้า จังหวัดราชบุรี.
หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ เพชรบุรี.


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305