ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การขายห้องชุดต้องใช้ราคาใดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ. - 2558 [2015]

0125-5991


อาคารชุด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร.
ภาษีอสังหาริมทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีการค้า--ไทย.

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305