พุทธิมา เกิดศิริ.

อากรแสตมป์ภาระภาษีที่ไม่ควรมองข้าม. - 2559 [2016]

ตอนที่ 9.

0125-6580


ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
อากรแสตมป์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305