นคร ลิมปคุปตถาวร.

One stop solution ยิ่งทำ ดินยิ่งดี ยิ่งทำเกษตรอินทรีย์ ดินยิ่งดี. - 2559 [2016]

1513-086X


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.
การปรับปรุงดิน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305